Politika privatnosti

Home > Politika privatnosti

SPK BOLDERI
Popovićev put 2, Matulji

Temeljem čl. 13. Opće uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Uredba) od 27. travnja 2016.
godine udruga SPK Bolderi daje

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA

Želimo Vas informirati o Vašim pravima i obvezama koje prema Vama ima udruga SPK Bolderi (u daljnjem
tekstu: Udruga), kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka, a da bi se osigurala usklađenost s Uredbom o
zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke obrađujemo na način i u opsegu kako je definirano Uredbom (EU)
2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
VODITELJ OBRADE
UDRUGA SPK BOLDERI
Popovićev put 2, Matulji
Adresa e pošte za kontakt : info@bolderi.hr
Web stranica: https://www.bolderi.hr
Br. telefona: 091 9500 924
OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO:
– podaci potrebni za identifikaciju: ime i prezime, datum rođenja, spol, OIB, broj važećeg
identifikacijskog dokumenta
– kontaktni podaci – prebivalište/boravište, adresa elektroničke pošte, broj telefona
– podaci o zdravstvenom statusu
Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas, na temelju Vaše izjave ili uvidom u Vaše osobne
dokumente/isprave, odnosno, uzimanjem preslike takvih dokumenata kada je to propisano zakonom ili internim
aktom Udruge.
SVRHA OBRADE PODATAKA
– kreiranje baze podataka korisnika usluga
– kontrola kvalitete pruženih usluga
– statističke svrhe
PRAVNA OSNOVA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka je uglavnom Vaša privola.
Podaci koje od Vas prikupimo koriste se isključivo u cilju obavljanja osnovne djelatnosti Udruge, a koja je
djelatnost sportskih klubova. Vaše podatke imamo pravo obrađivati u svrhu zaštite naših legitimnih interesa,
osim u slučaju kada Vaši interesi ili temeljna prava i slobode imaju prednost.
Osobne podatke prikupljamo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza, kao što su:
– osobni podaci koji proizlaze iz ugovornih obaveza
– obveze propisane poreznim propisima
– obveze utvrđene međunarodnim ugovorima i pravom EU
Ukoliko bi došlo do uskrate pojedinih podataka, nećemo moći ispuniti naše zakonske ili ugovorne obveze što će
rezultirati nemogućnošću ispunjenja dogovorenih obveza.

Osobni podaci će se štititi i čuvati sukladno Pravilniku o obradi i zaštiti osobnih podataka, koji je dostupan u
prostorijama voditelja obrade, kao i na internet stranicama voditelja obrade: _______________________ .
Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija,
snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe Vaših osobnih podataka je strogo zabranjeno.
RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima i bit će onoliko dugo pohranjeni koliko je potrebno radi
ispunjenja svrhe za koju su obrađivani. Svi osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju mogu se povući iz
obrade na Vaš zahtjev, osim ako postoji zakonska obaveza ili legitimni interes (npr. sudski spor) Udruge za
vremenski dulju pohranu.
PRAVA ISPITANIKA
Ispitanik ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje
obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost
podataka.
Ispitanik ima pravo povući izričitu privolu na podjednako jednostavan način kao što ju je i dao.
Ispitanik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Ispitanik je obvezan pružiti osobne podatke Voditelju obrade, ukoliko isto proizlazi iz njegove zakonske i
ugovorne obveze. Ukoliko Ispitanik uskrati pružanje osobnih podataka isto može imati za posljedicu
nemogućnost pružanja usluga Udruge.

ODGOVORNA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Za ostvarivanje Vaših prava, zahtjev možete podnijeti osobno ili putem pošte na adresu: Popovićev put 2,
Matulji ili putem e-mail adrese: info@bolderi.hr .
Svi Vaši zahtjevi i pritužbe biti će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i propisanim rokovima, a najkasnije
u roku od 30 dana od dana zaprimanja. U iznimnim slučajevima, taj se rok može produljiti za dodatnih 30 dana.
Ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka na
adresu: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb ili putem e-mail adrese: azop@azop.hr .

Udruga SPK Bolderi